FAQ Kontakt přihlásit

Podmínky služby

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÉ A MOBILNÍ APLIKACE

 
  1. Základní informace
 
Tento web klapli.cz ("web") jakožto i mobilní aplikaci klapli ("mobilní aplikace"; web a mobilní aplikace společně "aplikace") provozuje společnost OrbitalMedia s.r.o, se sídlem Kaprova 14, Praha 1, PSČ 110 00, IČO 0672925 ("provozovatel").
 
Používáním aplikací souhlasíte s těmito podmínkami užívání ("podmínky"), a to bezvýhradně. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, neužívejte nadále aplikace.
 
Aplikace nabízejí přehled kampaní obchodních partnerů provozovatele ("kampaně"), za jejichž zhlédnutí a splnění úkolů s nimi spojenými jsou uživatelé odměňováni body ("body"), které mohou následně směnit za odměny ("odměny"), možností účasti v soutěžích o ceny ("soutěže") a pro vstup do klubu Klapli premium ("klub").
 
  1. Provozovatel
 
Provozovatel není prodejcem služeb a zboží, které jsou prezentovány v kampaních a není odpovědný za jejich dostupnost či kvalitu.
 
Provozovatel může kdykoli měnit obsah aplikací, zejména smazat jakékoli kampaně, soutěže, změnit nabízené odměny a výhody v rámci klubu, avšak není ke změnám a aktualizacím informací v rámci aplikací povinen.
 
Provozovatel je oprávněn kdykoli možnost používání aplikací omezit nebo zcela zrušit přístup k aplikacím či jakékoli jejich části, a to bez udání důvodu a jakékoli předchozí notifikace. Provozovatel nezaručuje, že bude obsah aplikací přístupný nepřerušovaně, bezchybně a trvale, že je obsah aplikací úplný, přesný a aktuální a že budou aplikace jakkoli zabezpečeny.
 
Provozovatel může uživateli kdykoliv zablokovat přístup do aplikací či zrušit registraci a tím znemožnit používání aplikací uživatelem bez udání důvodu a bez předchozího upozornění.
 
  1. Uživatelé
 
Aplikace jsou určeny k používání fyzickými osobami staršími 18 let ("uživatel").
 
Pro používání aplikací je nezbytné provést registraci, která spočívá v zadání uživatelského jména a hesla. Registrace je zdarma a pro uživatele z registrace neplynou žádné povinnosti. Každý uživatel se může zaregistrovat pouze jednou, v případě zjištění vícenásobné registrace budou všechny takové registrace uživatele bez dalšího zablokovány či zrušeny.
 
Instalací mobilní aplikace uživatel souhlasí se zobrazování tzv. push zpráv, avšak má možnost takové zprávy v rámci nastavení svého mobilního zařízení vypnout. Odinstalováním mobilní aplikace není registrace uživatele automaticky zrušena, když tato není vázána na konkrétní zařízení.
 
V případě, že uživatel poskytne provozovateli svoje osobní údaje, bude s nimi provozovatel nakládat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, s čímž uživatel jejich poskytnutím vyjadřuje souhlas a potvrzuje jejich správnost. Nebude-li při poskytnutí takových údajů výslovně uvedeno jinak, budou tyto provozovatelem zpracovávány pro účely zasílání odměn a cen v rámci soutěží a budou uchovávány pouze pro dobu nezbytnou k naplnění účelu, pro který byly shromážděny a splnění zákonných povinností provozovatele.
 
Po registraci získá každý uživatel sadu unikátních kódů, které může poskytnout dalším osobám, které mají zájem stát se uživateli aplikací ("nový uživatel"). Pokud nový uživatel při registraci zadá kód získaný od stávajícího uživatele, nový uživatel automaticky získá bonus ve formě bodů dle aktuálně zveřejněných pravidel. Stávající uživatel získá bonusové body poté, co nový uživatel splní stanovený počet úkolů v rámci kampaní.
 
Zruší-li uživatel svoji registraci, veškeré body, které měl v daném okamžiku připsány na svůj účet, či na jejichž připsání měl dle stanovených pravidel nárok, budou zrušeny bez náhrady. Uživatel nemá v souvislosti se zrušením registrace nárok na jakoukoli kompenzaci (za nevyužité body, odměny, ceny v soutěžích), okamžikem zrušení registrace se vzdává veškerých práv na připsání bodů, získání odměn či cen v soutěžích nebo jiných výhod v rámci klubu. Obnova registrace není možná.
 
  1. Kampaně
 
Provozovatel v rámci aplikací nabízí uživatelům k zobrazení kampaně svých obchodních partnerů. Provozovatel není tvůrcem těchto kampaní a není za jejich obsah zodpovědný, stejně jako za obsah webových stránek, na které směřují hypertextové odkazy v rámci kampaní.
 
Kampaně obsahují obchodní sdělení obchodních partnerů provozovatele. Registrací uživatel vyslovuje souhlas se zobrazováním kampaní v rámci aplikací.
 
Pro každou kampaň jsou stanoveny úkoly (např. zhlédnout kampaň, odpovědět na otázku související s kampaní atd.), za jejichž splnění uživatel získá na svůj účet vedený v rámci aplikací stanovený počet bodů.
 
Je pouze na uvážení provozovatele, jaké kampaně jednotlivým uživatelům nabídne v rámci aplikací k zobrazení.
 
  1. Soutěže a odměny
 
Uživatelům bude v rámci aplikací nabízena možnost směnit nasbírané body za nabízené odměny do vyčerpání jejich zásob. Body, které uživatel získá, mají platnost 1 rok od připsání na účet uživatele, není-li výslovně stanoveno jinak, po uplynutí této doby je nelze za odměny směnit ani jinak v rámci aplikací využít, nevyužité body budou z účtu uživatele po uplynutí doby platnosti smazány. Nabídka odměn není stálá, ale je obměňována na základě rozhodnutí provozovatele.
 
Provozovatel bude v rámci aplikací zveřejňovat soutěže. Podmínkou účasti v soutěži je registrace uživatele, splnění úkolů u všech kampaní, které mu byly zpřístupněny v rámci aplikací ve stanoveném časovém období a případně další podmínky uvedené přímo u dané soutěže. Provozovatel provede v souladu s konkrétními podmínkami každé soutěže slosování uživatelů, kteří splnili podmínky pro účast v dané soutěži a zveřejní výherce.
 
Pro převzetí odměny či ceny v rámci soutěže je nezbytné, aby uživatel provozovateli sdělil své kontaktní údaje pro zaslání (email, jméno a příjmení, adresa). Uživatel je povinen provozovateli sdělit potřebné údaje pro zaslání odměny či ceny v rámci soutěže na základě výzvy zaslané v rámci aplikace do 14 dnů, v opačném případě není provozovatel povinen mu odměnu či cenu poskytnout. Poskytnutím údajů pro předání odměny či ceny v rámci soutěže uživatel provozovateli poskytuje souhlas se zpracováním takových údajů pro tento účel.
 
Výhry v rámci soutěží nejsou dle zákona právně vymahatelné
 
  1. Klub
 
Uživatel má možnost směnit získané body za členství v klubu.
 
Členové klubu budou čerpat zvláštní výhody v rámci členství. Seznam výhod není stálý, ale bude doplňován a obměňován na základě rozhodnutí provozovatele a vždy zveřejněn v aplikaci.
 
Členové klubu budou mít dále přístup k rozšířené nabídce odměn.
 
Některé soutěže budou na základě rozhodnutí provozovatele otevřeny pouze pro členy klubu.
 
  1. Používání aplikací
 
Aplikace včetně jejich zdrojových kódů jsou vlastnictvím provozovatele a jsou chráněny autorským právem a dalšími právními předpisy České republiky. Obsah kampaní je ve vlastnictví obchodních partnerů provozovatele a je chráněn autorskými právy, právem k ochranným známkám, právem na ochranu proti nekalé soutěži a dalšími právními předpisy České republiky.
 
Aplikace mohou uživatelé používat pouze pro osobní nekomerční účely a v souladu s účelem aplikací. Uživatelé zejména nejsou oprávněni zdrojový kód aplikací či jeho část šířit, měnit, spojovat s jinými, využívat pro vývoj odvozených aplikací nebo zveřejňovat.
 
Uživatelé zejména nejsou oprávněni jakkoli užívat, upravovat, prodávat, distribuovat či sdílet s třetími osobami ochranné známky, grafiku, obrázky, fotografie, texty či jiné informace jim přístupné prostřednictvím aplikací, a to jakýmkoli způsobem nebo prostředkem.
 
Jakýkoli útok na aplikace prostřednictvím virů, trojských koní, červů či jiných programů, které mohou omezit funkčnost aplikací, jejich správné fungování, fungování serveru, na kterém jsou umístěny, nebo naši činnost jako takovou bude oznámen příslušným orgánům a vůči útočníkovi budou uplatněny veškeré nároky s tím související.
 
V nejširším rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy se vylučuje odpovědnost provozovatele za újmu vzniklou v souvislosti s používáním aplikací, ztrátou dat, výskytem chyb v aplikacích nebo nemožností aplikace používat. Omezí-li či zruší-li poskytovatel přístup k aplikacím, nevznikají z toho uživatelům žádné nároky na kompenzaci, stejně tak uživateli nevzniká vůči provozovateli žádný nárok na kompenzaci v případě zablokování přístupu do aplikace nebo zrušení registrace uživatele.
 
  1. Změny podmínek
 
Provozovatel může tyto podmínky kdykoli změnit zveřejněním nových podmínek v rámci aplikací, které se tak stávají platnými a uživatelé jsou povinni se řídit aktuálním znění podmínek.

Tyto podmínky vstupují v platnost 1.1.2018
 
OK